Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Voor alle bestellingen in onze webshop gelden de volgende algemene voorwaarden.

2. Verdragspartner, sluiting van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met LA SIESTA GmbH.

Met het plaatsen van de producten in de webshop bieden wij een bindend aanbod voor het sluiten van een overeenkomst over deze artikelen. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en deze voor het versturen van uw bindende bestelling te allen tijde corrigeren door de correctiehulpen te gebruiken die hiervoor worden aangegeven en uitgelegd gedurende de bestelling. De overeenkomst komt tot stand wanneer u de bestelknop aanklikt en het aanbod van de producten in het winkelmandje accepteert. Meteen na het versturen van de bestelling ontvangt u nogmaals een bevestiging per e-mail.

3. Taal van de overeenkomst, registratie van de tekst van de overeenkomst

De talen die kunnen worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst zijn Duits en Engels.

Wij registreren de tekst van de overeenkomst en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. De algemene voorwaarden kunt u ook te allen tijde hier op deze pagina vinden. Uw vorige bestellingen zijn om veiligheidsredenen niet meer toegankelijk op internet.

4. Leveringsvoorwaarden

Boven op de aangegeven productprijzen komen nog verzendkosten. Meer informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij Levertijden en verzendkosten.

Wij leveren niet aan pakstations en postfilialen.

5. Betaling

In onze shop kunt u in principe gebruik maken van de volgende betaalwijzen:

Enkele betalingen in onze webshop worden afgehandeld via onze externe betalingspartner Mollie. Het gaat hier om Mollie B.V, Keizersgracht 121, 1015 CW Amsterdam, Nederland, KVK-nummer: 302.04.462.

Je betaalgegevens worden zowel aan Mollie als aan de betrokken betaalpartner doorgegeven. De gegevensoverdracht aan Mollie vindt plaats bij de aanloop of totstandkoming van de koopovereenkomst. Mollie is in het kader van privacy de verantwoordelijke partij. Het privacybeleid van Mollie vind je hier: https://www.mollie.com/nl/privacy

Voor klanten stelt Mollie de volgende betaalmiddelen ter beschikking: creditcard (Visa, Mastercard, American Express), op rekening (Klarna).

Creditcard
Met het plaatsen van de bestelling geeft u ons gelijktijdig uw creditcardgegevens door.
Na uw legitimatie als rechtmatige eigenaar van de creditcard geven wij meteen na de bestelling de aanbieder van uw creditcard opdracht om de betalingstransactie uit te voeren. De betalingstransactie wordt door de aanbieder van de creditcard automatisch uitgevoerd en op uw kaart in rekening gebracht.

PayPal, PayPal Express
Tijdens de bestelprocedure wordt u naar de website van de onlinedienstverlener PayPal geleid. Om het factuurbedrag met PayPal te kunnen betalen, dient u daar geregistreerd te zijn resp. zich eerst te registreren, zich met uw inloggegevens te legitimeren en de betalingsopdracht aan ons te bevestigen. Nadat u de bestelling in de shop heeft geplaatst, geven wij PayPal opdracht om de betalingstransactie uit te voeren. Nadere aanwijzingen ontvangt u tijdens de bestelprocedure.
De betalingstransactie wordt door PayPal direct daarna automatisch uitgevoerd.

6. Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen binnen veertien dagen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de transporteur is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht te gebruiken, dient u ons (LA SIESTA GmbH, Im Wiesenweg 4, 55270 Jugenheim, Duitsland, info@lasiesta.com, telefoon: +49 (0)6130 9119-19, fax: +49 (0)6130 9119-10) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, een fax of een e-mail) te informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde model van een herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de mededeling over de gebruikmaking van het herroepingsrecht verstuurt voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan wanneer u een andere manier van leveren dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering heeft gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst ontvangen hebben, aan u terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u werd overeengekomen; voor deze terugbetaling worden u in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de artikelen weer ontvangen hebben of tot u het bewijs heeft geleverd dat u de artikelen heeft geretourneerd, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet.

U dient de artikelen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst heeft geïnformeerd aan ons te retourneren of aan ons terug te geven. De termijn is in acht genomen indien u de artikelen verstuurt voor de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten voor het retourneren van de artikelen. Voor een eventueel waardeverlies van de artikelen bent u alleen aansprakelijk wanneer dit waardeverlies is te wijten aan de niet noodzakelijke wijze waarop u de staat, eigenschappen en werking van het product heeft gecontroleerd.

7. Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven ons eigendom tot ze volledig betaald zijn.

8. Transportschade

Reclameer zo mogelijk direct bij de bezorger wanneer producten met duidelijke transportschade worden geleverd en neem onmiddellijk contact met ons op. Wanneer u verzuimt te reclameren of contact op te nemen, heeft dat voor uw wettelijke recht en de toepassing daarvan, in het bijzonder voor uw recht op garantie, geen enkele consequentie. U helpt ons echter om onze eigen claim tegen de vervoerder resp. de transportverzekering te kunnen indienen.

9. Waarborgen en garanties

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt het wettelijke recht op garantie.
De verjaringstermijn voor garantie bedraagt bij gebruikte artikelen een jaar na aflevering van het product.
De bovenstaande restricties en verkortingen van de termijn gelden niet voor vorderingen op grond van schades die zijn veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of door degenen die namens ons hebben opgetreden

  • bij schending van het leven, het lichaam of de gezondheid,
  • bij opzettelijke of grove nalatigheid, wangedrag en bedrog,
  • bij het niet-nakomen van contractuele verplichtingen die essentieel zijn om het doel van de overeenkomst te behalen en waarop de contractpartner moet kunnen vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • in het kader van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen of
  • voor zover de werkingssfeer van de productgarantiewetgeving van toepassing is.

Informatie over eventueel geldende aanvullende garanties en de exacte voorwaarden daarvan vindt u steeds bij het product en op de speciale informatiepagina van onze webshop.

10. Vrijstelling van omzetbelasting

Vrijstelling van omzetbelasting voor exportleveringen in het niet-commerciële reizigersverkeer is uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor landen buiten de EU, zoals bijv. Zwitserland.

11. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

  • bij schending van het leven, het lichaam of de gezondheid,
  • bij opzettelijke of grove nalatigheid en wangedrag,
  • bij garantiebeloftes, voor zover overeengekomen of
  • voor zover de werkingssfeer van de productgarantiewetgeving van toepassing is.

Bij het niet-nakomen van contractuele verplichtingen die essentieel zijn om het doel van de overeenkomst te behalen en waarop de contractpartner moet kunnen vertrouwen, (kardinale verplichtingen) door geringe nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of door degenen die namens ons hebben opgetreden, is de hoogte van de aansprakelijkheid begrensd tot de voorzienbare schade waarmee normaliter rekening moest worden gehouden bij het sluiten van het contract. Voor het overige zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

12. Gedragscode

Wij hebben ons verbonden aan de volgende gedragscodes:
Trusted Shops kwaliteitscriteria
http://www.trustedshops.com/tsdocument/ TS_QUALITY_CRITERIA_nl.pdf

13. Geschillen

De Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechting (OS) ter beschikking, dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure van het bemiddelingsorgaan voor gebruikers zijn wij niet verplicht en niet bereid.